Aktiebokshantering

aktiebokshanteringIstället för tidskrävande aktiebokshantering, administration med krångliga rutiner, mallar och kalkylprogram som inte kan hantera historiska transaktioner finns nu en enkel lösning.

Hantera aktieboken via internet med aktiebok.net, marknadens mest kompletta system för säker hantering av ägarförteckningar. Lika enkelt som att lägga bokföring på redovisningsbyrå.

Kompletterande funktioner omfattar hantering av emissioner, förändring av aktiekapital, split, incitamentsprogram, konvertibler, optioner, bolagsstämmor och mycket mer. En komplett tjänst med alla redskap. Administrationen blir enkel, kostnadseffektiv och säker genom vår egenutvecklade unika plattform. Det har kunder i drygt 10 länder intygat sedan mars 2005.

Aktiebok.net bistår bolag med effektiv administration av ägarförteckningar och aktieböcker, inklusive registrering av ägarbyten och liknande. Aktiebokshantering när den är som bäst!

I vissa situationer är det särskilt viktigt att bolag har ordning och reda i aktieboken och rutiner för att hantera dess administration;

Aktiebrev

Aktieägare har rätt att begära fysiska aktiebrev och gör ofta det inför sin deklaration eller annan finansiell redovisning. Men fysiska aktiebrev (pappersdokument) löper en förhållandevis stor risk att bli skadade, försvinna i flytt eller förkomma på annat sätt. Det kan bli ett verkligt dilemma eftersom bolaget i vissa situationer är skyldiga att samla in samtliga fysiska aktiebrev, exempelvis inför ansökan om att bli avstämningsbolag hos Euroclear. Då räcker det att ett enda aktiebrev gått förlorat för att hela processen ska stanna upp. För att hantera situationen måste bolaget döda det förkomna aktiebrevet, en process som tar minst ett år, ofta mer. 

För bolag som använder aktiebok.net finns ett alternativ som minimerar risken för denna typ av situationer; möjligheten för aktieägare att få registerutdrag som inte bara fyller de behov aktieägare har inför deklaration och annan finansiell redovisning, de utgör dessutom ett aktuellt sammandrag av innehavet.

Aktieägare ”okänd”

Det händer att en aktieägare är okänd för bolaget. Oftast beror det på att den tidigare aktieägaren avlidit och arvingarna ger sig inte till känna – det kan mycket väl vara så att arvingarna saknar kännedom om innehavet. Situationen med okända aktieägare kan också uppstå om aktieägare säljer sina aktier utan att meddela detta till bolaget, som därför inte kan registrera ägarbytet i aktieboken.

Aktiebok.net har etablerade rutiner för att hantera de situationer som kan uppstå om en eller flera aktieägare är okända.

Stämma

Inför bolagsstämman krävs en bolagsstämmoaktiebok och röstlängd ska upprättas utifrån anmälda deltagare. Uppgifter som enkelt hanteras genom aktiebok.net. Vi kan även bistå med tjänster för kallelse till bolagstämman, hantering av anmälningar, upprättande av närvarolista och mycket mer.

Aktieägare i bolags som använder aktiebok.net behöver aldrig fundera över rösträttsregistrering eller liknande – aktieboken är alltid redo för stämman.

Utdelning

När det är dags för utdelning krävs kontakter med berörda aktieägare för att bolaget ska få information om utdelningskonton. En tidskrävande administrativ hantering som ställer höga krav på sekretesshantering. Aktiebok.net har stöd för underlag inför hantering av utdelning. Det underlättar processen, i synnerhet om bolaget har preferensaktier med företräde till utdelning. Observera att för att få utdelning gäller (för kupongbolag) att en aktieägare måste vara införd i aktieboken den dag som bolagsstämman beslutat att utdelning skall ske.

Ägarspridning

Bolag som behöver öka sin ägarspridning och nyttjar tjänster för aktiespridning står inför situationen att bokföra hundratals ägarbyten i sin aktiebok. Aktiebok.net hanterar det säkert och smidigt. Tryggt för såväl nya aktieägare som för den som delar ut aktierna.

Transaktioner

Aktieägare som sålt hela eller delar av sitt innehav ska kontakta bolaget och informera om att en transaktion har ägt rum så det kan registreras i aktieboken. När ägarbytet registreras i bolagets aktiebok genom aktiebok.net registreras givetvis den nya aktieägarens (köparens) adress- och kontaktuppgifter. Det är en smidig process! Därefter kan köpare och säljare få en utskrift direkt från systemet som bekräftelse på att ägarbytet har registrerats i aktieboken. Tryggt för båda parter.

Observera; UCR Management AB tar inte emot eller vidarebefordrar order om finansiella instrument, inte heller utförs order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag eller liknande. Registrerade ägarbyten är alltid resultat av transaktioner som redan ägt rum mellan säljare (aktieägare) och köpare dem emellan. Detaljer och uppgifter om hur transaktionen (betalningen) genomförts mellan en köpare och säljare registreras inte i aktiebok.net. 

Emission

Aktiebok.net erbjuder en effektiv hantering för alla typer av emissioner, split och förändring av bolagets aktiekapital. Notor, e-teckning, betalningspåminnelser, statistik och underlag för investeraravdrag är bara början. Vi kan också bistå med  med att skriva memorandum, genomföra due diligence och planera event.

Aktiebok.net har alla redskap och bolaget får en kontraktspart som inte försvinner så fort teckningstiden gått ut. Det gör oss unika.

Investeraravdrag (underlag till Skatteverket)

Investerare som förvärvat aktier i en emission förväntar sig att bolaget hanterar alla nödvändiga underlag för att nyblivna aktieägare ska kunna nyttja det så kallade Investeraravdraget. Med aktiebok.net är detta en enkel process.

Underlag till Bolagsverket

Beslut vid bolagsstämmor, emissioner och andra förändringar av aktiekapitalet ska registreras genom Bolagsverket. Underlag för många av dessa ärenden finns förberedda i aktiebok.net, och eftersom vi dessutom kan bistå med administrationen blir processen enkel.

Konvertibler, optioner och incitamentsprogram

Vid erbjudanden om förvärv av konvertibler och optioner hanterar aktiebok.net nödvändig administration under fastställd löptid. Har bolaget dessutom incitamentsprogram kan våra handläggare se till att det fungerar som tänkt. Tryggt för alla parter. Incitamentsprogram kräver administration och en aktiebok med ordning och reda. Aktiebok.net bistår gärna med den fortlöpande hanteringen av incitamentsprogram, kontakta oss för mer information! 

Anslutning Euroclear

Om bolaget förbereds inför listning/notering och önskar bli avstämningsbolag hos en central värdepappersförvaltare (exempelvis Euroclear Sweden AB), då kan aktiebok.net bistå med förberedelser och ansökan. Hur lång tid det tar beror på hur aktieboken hanterats, om det krävs en rekonstruktion av historiken samt handläggningstiden för ansökan. För bolag som redan använder aktiebok.net är det en enkel process.

 

 Mer information;

Bolagsverket om att döda aktiebrev

Aktiebolagslag (2005:551) 

  • 5 kap 3 § Aktieboken skall bevaras så länge bolaget består och under minst tio år efter bolagets upplösning.
  • 5 kap 7 § I bolag som inte är avstämningsbolag är styrelsen ansvarig för att aktieboken förs, bevaras och hålls tillgänglig enligt denna lag.