Hur går det till?

aktiebokenKontakta oss för en genomgång av aktieboken och bolagets förutsättningar, villkor för tjänsten och aktuella priser. När avtal tecknats skickar bolaget efterfrågat underlag till aktiebok.net – vi lägger upp det i systemet. Bolaget betalar en anslutningsavgift i förhållande till antalet aktieägare och därefter i förskott en månadsavgift i förhållande till antalet aktieägare.

Med effektiva system och få mellanhänder har vi möjlighet att erbjuda omfattande administrativa tjänster med en prisbild som är lägre än centrala värdepappersförvaltare samtidigt som utbudet av tjänster och funktioner är betydligt mer omfattande.

På uppdrag av bolaget bemyndigas UCR Management AB att administrera  bolagets aktiebok genom systemet aktiebok.net. En särskild handläggare utses att bli bolagets kontaktperson hos oss, vilket underlättar kommunikationen i olika ärenden. Något kortfattat omfattar det administrativa uppdraget exempelvis;

 • Registrering av befintlig aktiebok i aktiebok.net utifrån underlag i excel-format.
 • Registrering av aktieägares kontaktinformation i aktiebok.net utifrån underlag i excel-format.
 • Löpande uppdatering av aktieägares kontaktinformation i aktiebok.net.
 • Registerutdrag till enskild aktieägare som begär detta.
 • Bolagsstämmoaktiebok.
 • Offentlig aktiebok .
 • Adressregister till aktieägare.
 • Registrering av ägarbyten och andra transaktioner (köp/sälj/gåva/arv) i aktieboken. 
 • Kontrolluppgifter/registreringsbekräftelse till enskild aktieägare som begär detta.
 • Information till aktieägare om vad det innebär att aktieboken ligger i aktiebok.net
 • Möjlighet att med beställa samtliga övriga tjänster och produkter som erbjuds av aktiebok.net.

För fullständiga villkor inklusive begränsningar ifråga om omfattning och ansvar hänvisas till avtalet.

När bolagets aktiebok  hanteras genom aktiebok.net finns informationen i säkert förvar. Aktieboken påverkas inte av inbrott på kontoret, stöld eller en trasig hårddisk. Informationen är katastrofsäkrad och väl skyddad. Det är tryggt för både ledning och aktieägare.

Ansvar

Med aktiebok.net blir det lätt att göra rätt!  Enligt Aktiebolagslagen (ABL) är Bolaget skyldig att fortlöpande föra och bevara aktiebok samt hålla den tillgänglig. Aktieboken skall föras med automatiserad databehandling, men får även tillsvidare i kupongbolag föras i bunden bok eller i ett betryggande lösbladssystem. Enligt ABL skall aktieboken bevaras så länge som bolaget består, samt minst tio år efter det att bolaget har likviderats eller på annat sätt upphört att existera. Vidare är Bolaget enligt ABL personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som förandet av aktieboken innebär. Bolagets styrelse eller den som styrelsen har bemyndigat är därtill skyldig att genast föra in ny aktieägare i aktieboken när denne styrkt sitt förvärv. Det bör dock påpekas att det är aktieägarens ansvar att kontakta bolaget (kupongbolag) och informera om eventuella ändringar avseende adress och kontaktuppgifter samt eventuellt ägarbyte (det ligger i den enskilda aktieägarens intresse att bolaget har aktuella uppgifter).

Den som medvetet eller av oaktsamhet underlåter att föra aktiebok kan dömas till böter eller fängelse i högst 1 år! 
ABL är glasklar, styrelsen bär ansvar för att aktieboken hanteras korrekt och bevaras så länge som bolaget består, samt minst tio år efter att bolaget upphört att existera! Med aktiebok.net blir det lätt att göra rätt! 

 

Mer information;

Aktiebolagslag (2005:551) 

 • 5 kap 3 § Aktieboken skall bevaras så länge bolaget består och under minst tio år efter bolagets upplösning.
 • 5 kap 7 § I bolag som inte är avstämningsbolag är styrelsen ansvarig för att aktieboken förs, bevaras och hålls tillgänglig enligt denna lag.