Personuppgifter

Registrering av personuppgifter i systemet aktiebok.net motiveras av bemyndigandet att via Internet sammanställa och administrera aktiebok på kunds uppdrag. UCR management AB tillhandahåller denna elektroniska tjänst genom systemet aktiebok.net för att underlätta aktiebolags hantering av aktiebok i enlighet med gällande lagstiftning. Vi gör det lätt för aktiebolag att göra rätt!

Arkivering

Personuppgifter i respektive bolags aktiebok sparas så länge bolaget enligt ABL är skyldig att bevara aktieboken. Ansvar för detta åligger respektive bolags styrelse.

Tillgång till informationen

Vi sätter högt värde på frågor om integritet och tillämpar därför mycket strikta säkerhetsrutiner vid hantering av information om bolag och personuppgifter i systemet aktiebok.net och lämnar därför inte ut uppgifter om enskilda personer eller bolag till tredje man.

Det bör dock påpekas att i vissa lägen kan aktiebolag, för att fullfölja sina skyldigheter enligt ABL, skicka uppgifter till tredje man. Det avser exempelvis en teckningslista som skickas till Bolagsverket för registrering av emission eller spridningslista som skickas till bolagets kontoförande institut i samband med anslutning till Euroclear. 

Rättelse av uppgifter: För personlig information om vilka uppgifter som finns registrerade i aktiebok.net, för att meddela adressändring eller ändring av andra uppgifter, varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!

Mer information:

Aktiebolagslag (2005:551) 

  • 5 kap 2 § Aktieboken ska föras med automatiserad behandling. Detta är grundregeln! Undantag finns för kupongbolag, dvs bolag som inte är avstämningsbolag. Dessa bolag får använda lösblad, kortsystem och liknande (detta trots de uppenbara säkerhetsfrågorna.) Aktiebok.net erbjuder kupongbolag en möjlighet till säker, automatiserad behandling med modern teknik och hög säkerhet.
  • 5 kap 3 § Aktieboken skall bevaras så länge bolaget består och under minst tio år efter bolagets upplösning.
  • 5 kap 4 § Bolaget är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som förandet av aktieboken innebär.
  • 5 kap 5 § Aktieboken ska bland annat innehålla uppgift om varje aktieägares namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress.
  • 5 kap 7 § I bolag som inte är avstämningsbolag är styrelsen ansvarig för att aktieboken förs, bevaras och hålls tillgänglig enligt denna lag.

Datainspektionen

Om personuppgifter

Personuppgiftslagen (1998:204)

  • 6 kap 10b §  Behandling av personuppgifter är tillåten om behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig skyldighet, dvs för att ett aktiebolag ska kunna fullgöra sin skyldighet att föra aktiebok. I dessa fall krävs inte samtycke av aktieägare. (Det ligger i aktieägares eget intresse att vara inskriven i aktieboken. För den händelse att  en aktieägare har skyddade personuppgifter rekommenderar aktiebok.net att berörd aktieägare kontaktar bolaget.)

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation