Incitamentsprogram

Incitament syftar till att erbjuda något som motiverar och uppmuntrar. Incitamentsprogram är en form av belöningsprogram som blir allt vanligare och finns i många olika former. De riktar sig i första hand till ledande befattningshavare, styrelseledamöter samt andra nyckelpersoner  och bygger på insikten att det är strategiskt viktigt för bolaget att rekrytera och behålla kompetent personal. För ett tillväxtföretag är det ofta just medarbetarna som är den viktigaste resursen.

I Sverige är de vanligaste incitamentsprogrammen för närvarande optionsprogram och aktietilldelningar. Standardiserade options- och aktieprogram till personalen innebär ofta en rättighet (men inte skyldighet) att förvärva aktier till ett på förhand bestämt pris/särskilda villkor under en bestämd tidsperiod, och kan vara förenat med villkor som knyter den anställde till tjänsten. Oavsett hur avtalet ser ut ställer det krav på administration – en fråga om trygghet för såväl bolaget som dess personal.

En växande trend är att de fasta ersättningarna minskar till förmån för rörliga kompensationer, bonus och aktiebaserade incitamentsprogram – allt enligt internationell modell.

Incitamentsprogram kräver administration och en aktiebok med ordning och reda. Aktiebok.net bistår gärna med den fortlöpande hanteringen, kontakta oss för mer information!

Mer information:

Skatteverket om incitamentsprogram

Connect: Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag (pdf)