Aktiebolag – bra att veta

Svenska aktiebolag delas in i två kompletterande kategorier, bl a beroende på aktiekapitalets storlek och hur aktieboken hanteras.

Privata / publika bolag

Ett privat aktiebolag skall ha minst 50 000 kr i aktiekapital medan publika aktiebolag ska ha minst 500 000 kr i aktiekapital. Men, för ett publikt bolag måste det dessutom framgå av såväl bolagsordningen som bolagets namn att bolaget är publikt, och det ska finnas minst tre ledamöter i styrelsen samt en Vd.

Det finns vissa skillnader mellan hur ett privat respektive ett publikt aktiebolag ska gå tillväga inför en bolagsstämma, och i samband med kapitalanskaffning (emission) kan publika aktiebolag ha vissa fördelar eftersom de har rätt att erbjuda allmänheten att teckna aktier i bolaget. Publika aktiebolag kan dessutom ansöka om att dess aktier upptas till handel på en marknadsplats eller börs (listning/notering). Knappt 0,6 procent av alla svenska aktiebolag är publika, resterande drygt 356 000 svenska aktiebolag är privata.

Avstämningsbolag / kupongbolag

Avstämningsbolag är aktiebolag vars aktier är registrerade i ett avstämningsregister hos en central värdepappersförvaltare, t ex Euroclear. Istället för aktiebrev används alltså ett kontobaserat system som administreras av värdepappersförvaltaren. För att ansöka om att bli avstämningsbolag hos en central värdepappersförvaltare krävs att det framgår av bolagsordningen att bolaget ska vara ett avstämningsbolag och att bolaget har en aktiebok i ordning och reda – även ifråga om dess historik. Såväl privata som publika bolag kan vara avstämningsbolag.

Knappt 0,3 procent av alla svenska aktiebolag är avstämningsbolag. De flesta är istället så kallade ”kupongbolag”, ett ålderdomligt uttryck för aktiebolag som inte är avstämningsbolag. Dessa bolag för sig egen aktiebok, vilket innebär att styrelsen ansvarar för att all administration av aktieboken utförs fortlöpande, att aktieboken bevaras och finns tillgänglig.

SE-bolag

Europabolag är en ny bolagsform där beteckningen SE (Societas Europaea) anges istället för AB. Ett SE-bolag ska registreras i det land där det enligt bolagsordningen har sitt säte, och får ett organisationsnummer som börjar på 5171. Aktiekapitalet måste uppgå till minst € 120 000. Bolagsstämma, samt röstningsförfarande regleras av lagstiftningen i den medlemsstat där SE-bolaget har sitt säte. Det innebär att SE-bolag med säte i Sverige måste föra aktiebok, antingen själva eller genom en central värdepappersförvaltare, för att kunna genomföra bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (ABL).

Länkar för dig som vill veta mer

Bolagsverket om aktiebolag

Bolagsverket om ändring till privat eller publikt aktiebolag

Bolagsverket om aktier, aktiebok m.m.