Prospekt

När ett prospekt ska upprättas i samband med ett erbjudande så måste prospektet granskas och godkännas av Finansinspektionen (FI) enligt ett gemensamt regelverk inom EU. För att det tilltänkta tidsplanen ska hålla krävs det kunskap om hur prospekt ska skrivas. Omfattande regelverk, detaljerade krav, tidskrävande granskningar och krav från aktiemarknaden påverkar processen. Det måste helt enkelt bli rätt från början.

Bolag som använder aktiebok.net för sin aktiebok har därtill ett försprång eftersom det är så enkelt att ta fram alla nödvändiga faktauppgifter om aktiekapitalets historik, ägarstruktur, avtal relaterat till aktier, optionsprogram och mycket mer. Information som efterfrågas!

Ett väl genomarbetat prospekt ökar förutsättningarna till önskat resultat i samband med olika erbjudanden. Det är en fråga om formalia på en marknad som styrs av omfattande regelverk, men också om att kunna presentera fakta på ett sätt som gör det intressant och lätt att förstå.

Aktiebok.net har allt sedan 2005 bistått bolag med upprättande av såväl prospekt som memorandum. Vi vet hur man gör processen så effektiv som möjligt. Det lönar sig för alla. Varmt välkommen att kontakta oss för offert! 

Inför ansökan om notering eller listning

Bolag som ansöker om att deras aktier upptas till handel på en börs måste upprätta ett noteringsprospekt som ska granskas och godkännas/registreras hos FI. Bolag som ansöker om att deras aktier upptas till handel på en marknadsplats (MTF) måste upprätta ett anslutnings- eller listningsmemorandum som i stort sett följer samma mall som ett prospekt och som ska granskas och godkännas av en listningskommitée.

Vi har rutinerna på plats för att upprätta prospekt som inte bara uppfyller gällande regelverk – vi levererar en korrekt och ändå lättläst text samt professionell layout.

Pricklistor

För alla typer av prospekt krävs dessutom att en så kallad pricklista upprättas för att underlätta granskning av dokumentet. FI och övriga aktörer har var och en sin egen mall.

När vi arbetar med ett prospekt är det en självklarhet att vi  också upprättar pricklistor. Dessutom, i egenskap av bolagets ombud hanterar vi  alla kontakter med Finansinspektionen/marknadsplats/börs. Det gör processen lite smidigare för alla parter. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om möjligheter! 

Europapass för prospekt

Ett av Finansinspektionen godkänt, registrerat prospekt kan användas inom EES-länder utan särskild prövning i varje land. Först måste dock emittenten (bolaget) ansöka om ett intyg om godkännande från FI, ett europapass. I vissa fall krävs först en översättning av prospektet, antingen i sin helhet eller delvis.

Aktiebok.net kan bistå i processen med såväl ansökan om pass som översättningar – oavsett språk. Tveka inte att kontakta oss för en snabb hantering! 

Mer information:

Finansinspektionen om prospekt

 Observera; UCR Management AB erbjuder tjänster och produkter av administrativ karaktär i syfte att underlätta finansiell kommunikation. Allt ansvar för den information som finns i prospekt, memorandum eller i andra relevanta beskrivningar vilar på emittenten. Eftersom en investering kan innebära såväl möjligheter som risker är det inför ett investeringsbeslut viktigt att en potentiell investerare läser prospekt, memorandum och andra eventuella beskrivningar för att bilda sig en egen uppfattning om förutsättningarna. Det föreligger inget kundförhållande mellan å ena sidan investerare som tecknar sig för erbjudande presenterat i prospekt, memorandum eller i andra relevanta beskrivningar som UCR Management AB bistått emittenten att upprätta, och å andra sidan UCR Management AB.