Konvertibler

Ge ut konvertibler – ett sätt för aktiebolag att skaffa kapital genom att låna pengar på särskilda villkor.

En konvertibel är en skuldförbindelse som har getts ut av ett aktiebolag mot betalning och som ger innehavaren (konvertibelägaren) en rätt eller skyldighet att helt eller delvis byta (konvertera) sin fordran mot aktier i bolaget. En konvertibel är alltså ett skuldebrev utgivet av ett företag. Det dokument som visar att ett lån tagits av ett företag från en privatperson kallas konvertibelt skuldebrev.

Ett konvertibelt skuldebrev kan delas upp i två delar:

• ett lån med viss ränta och risk, samt

• en option att inom viss tid konvertera lånet till aktier till en förutbestämd kurs.

Konvertibel emission

Erbjudanden om att köpa konvertibler (konvertibel emission) presenteras vanligtvis i ett prospekt eller ett investeringsmemorandum och ska omfatta ett särskilt avtal för konvertibler.

Aktiebok.net bistår gärna vid upprättande av avtal för konvertibla skuldebrev, kontakta oss för mer information!

Ränta & amortering eller ränta & aktier

Under löptiden får den som placerat i konvertibler ränta på sitt utlånade kapital. Intervaller för utbetalning av ränta regleras av fastställda villkor för det konvertibla lånet, i praktiken är det vanligt med utbetalning kvartalsvis eller halvårsvis. I slutet av löptiden eller vid i förväg fastställda tidpunkter infaller ”konverteringstiden” då investerare får möjlighet att välja:

• Amortering – vilket innebär att investerare får tillbaka sina utlånade pengar. Investerare väljer ofta detta alternativ om bolagets aktier vid tiden för konvertering är mindre värda än den i förväg fastställda konverteringskursen.

• Aktier – konvertiblerna omvandlas (konverteras) till aktier i företaget, vilket sker till en förutbestämd kurs. Investerare väljer oftast detta alternativ i de fall då aktiekursen är högre än konvertibelns nominella värde. Det bör dock nämnas att bolag kan utfärda så kallade tvingande konvertibler (ofta kallade ”cocos”) vilka kännetecknas av att det alltid föreligger konverteringsskyldighet.

Konvertering till aktier innebär inte krav på ny kapitalinvestering

Den som investerat i konvertibler betalar inget för att omvandla sina konvertibler till aktier. Konverteringen sker till en förutbestämd kurs, en konverteringskurs – vilket innebär att utlånat kapital vid löptidens slut kan betalas tillbaka till köparen av konvertibler eller omvandlas till aktier helt utan nya investeringar.

Risk

Erbjudanden om förvärv av konvertibler är ofta populära när det allmänna marknadsläget påverkar investeringsviljan i mindre aktiebolag. För investerare innebär förvärv av konvertibler ofta en lägre risk jämfört med förvärv av aktier – förutsatt att bolaget inte går i konkurs. Den lägre risken beror bland annat på att den som äger konvertibler alltid kan få tillbaka det nominella beloppet om det inte skulle vara lönsamt att konvertera till aktier. Vid en eventuell konkurs har konvertibelägare vanligtvis företräde (förmånsrätt) framför aktieägare men inte framför ägare av vanliga obligationer. (Läs det konvertibla skuldebrevets paragraf om efterställdhet för att uppskatta risker i samband med konkurs.) Det bör dock påpekas att för bolaget innebär konvertibler en ökad skuldsättning och ökade räntekostnader.

Mer information:

Wikipedia om konvertibler

Wikipedia om finansiella instrument