Investeraravdrag

Aktiebokshantering, investeraravdrag, compliance - allt genom aktiebok.netAktieägare har i vissa fall möjlighet att göra avdrag för investeringar gjorda efter den 30 november 2013. Det kan öka motivationen till investeringar i mindre bolag och är alltså positivt för såväl aktieägare som bolag.

En grundförutsättning för att investerare ska få avdraget är att bolaget levererar korrekta underlag och kontrolluppgifter till skatteverket efter varje emission.

Det förutsätter att emissioner hanteras med ordning och reda. Dessutom – har bolaget tid att hantera alla kontrolluppgifter och sammandrag av kontrolluppgifter?

Läs mer om administration – emissioner!

I egenskap av ombud för bolaget bistår aktiebok.net med hanteringen av kontrolluppgifter och sammandrag. En trygghet för såväl aktieägare som styrelse. Kontakta oss för mer information om investeraravdrag!
 

Vem får göra avdrag?

Investeraravdraget innebär att fysiska personer som förvärvar andelar (aktier) i ett bolag av mindre storlek i samband med bolagets bildande eller vid en nyemission, kan få göra avdrag för hälften (50%) av betalningen för aktierna. Avdraget ska ske i inkomstslaget kapital för det år då aktierna förvärvades.

Exempel: Martin köper 500 nyemitterade aktier för 50 000 kronor. Investeraravdragets storlek blir 25 000 kronor (hälften av 50 000 kronor), vilket ger en skattereduktion på 7 500 kr (25 000 kr x 30%).

Avdrag ges med högst 650 000 kronor per person och år, vilket motsvarar förvärv av aktier för 1 300 000 kronor. Investerarnas sammanlagda betalning för aktier i ett och samma bolag får uppgå till högst 20 000 000 kronor per år.

Ett bolag är ”av mindre storlek” om bland annat följande villkor är uppfyllda under betalningsåret:

 • Medelantalet anställda och delägare som arbetar i bolaget ska sammantaget vara lägre än 50.
 • Företagets nettoomsättning eller balansomslutning uppgår till högst 80 miljoner sek.

För att aktieägare ska kunna få avdraget gäller dessutom följande:

 • Aktieägare ska ha betalat aktierna kontant och inneha dem vid utgången av betalningsåret.
 • Det ska vara ett svenskt aktiebolag. (Särskilda villkor gäller för utländska bolag.)
 • Bolaget ska uteslutande bedriva rörelse (inte enbart förvalta värdepapper).
 • Bolaget får inte vara verksamt inom varvs-, kol- eller stålindustrin.
 • Bolaget ska ha ett löneunderlag om minst 300 000 kronor.
 • Bolaget får inte vara i ekonomiska svårigheter.
 • Aktieägare får under betalningsåret inte ha tagit emot utdelning från bolaget överstigande ett jämförelsebelopp (inte heller under de två åren dessförinnan).
 • Bolaget får under betalningsåret (eller under de två åren dessförinnan) inte ha genomfört interna förvärv.
 • Aktieägare är skattskyldig i Sverige för kapitalvinsten på aktierna.

Aktieägare måste återföra avdraget om

 • Aktierna avyttras under de fem år som följer närmast efter betalningsåret
 • Aktieägare under något av de fem närmaste åren tar emot en utdelning överstigande jämförelsebeloppet.
 • Bolaget under de två åren närmast efter betalningsåret genomför vissa interna förvärv.
 • Aktieägare upphör att vara skattskyldig i Sverige för kapitalvinst på andelarna.

OBS! För att nyblivna aktieägare i ett bolag ska kunna begära investeraravdrag måste emitterande aktiebolag fylla i kontrolluppgifter och sammandrag av kontrolluppgifter på särskilda blanketter som sedan ska skickas till skatteverket.

Aktiebok.net bistår aktiebolag med hanteringen av kontrolluppgifter och sammandrag i samband med investeraravdrag. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information om hur aktiebok.net hanterar kontrolluppgifter för investeraravdrag! 

Regeringens proposition om Investeraravdraget