Kapitalanskaffning

Aktiebok.net, allt från aktiebokshantering till emissioner för bl a kapitalanskaffningEmissioner är ett vanligt tillvägagångssätt för kapitalanskaffning. Investerare får erbjudande om att bli delägare och bolaget får både kapital och större ägarspridning (ju fler aktieägare, ju bättre förutsättningar till likvid handel). Hur processen går till beror bland annat på om bolaget är ett privat eller publikt aktiebolag.

Privata aktiebolag kan endast genomföra private placement emissioner med maximalt 200 teckningsposter och får inte annonsera publikt om möjligheten att förvärva aktier i bolaget. Ofta riktas istället erbjudandet till en grupp som på förhand anmält intresse för denna typ av investeringar. Publika aktiebolag har dessutom möjlighet att genomföra publika emissioner där annonsering får förekomma. I vissa fall ökar det förutsättningarna till kapitalanskaffning.

Bemyndigande och beslut

Förberedelser inför en emission börjar i samband med bolagsstämma och efterföljande beslut av styrelsen. Det krävs beslut om villkor och om vad som ska erbjudas; aktier, konvertibler, företagsobligationer eller kanske en kombination? Dessutom ska styrelsen ta ställning till frågan om eventuell marknadsföring och om erbjudandet ska presenteras i ett prospekt eller memorandum.

Aktiebok.net kan bistå bolaget i hela denna process. Från att formulera förslag till bolagsstämman, utformning av villkor för exempelvis konvertibla skuldebrev, upprättande av marknadsplan till produktion av prospekt/memorandum, administration under pågående emission och mycket mer. Välkommen att kontakta oss för ett skräddarsytt förslag!

Prospekt och memorandum

Bolag som riktar erbjudande till allmänheten om teckning eller förvärv av aktier ska vanligtvis upprätta ett prospekt, en skriftlig informationshandling som granskas och godkänns av Finansinspektionen (FI) enligt ett gemensamt regelverk inom EU. Läs mer om prospekt här! Men, bolag som har emitterat aktier för mindre än 2,5 miljoner euro under en tolvmånadersperiod behöver inte alltid upprätta prospekt. Fler exempel på undantag från prospektskyldighet finns i Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Men även om prospektskyldighet inte föreligger så väljer bolag oftast att upprätta en skriftlig informationshandling, ett så kallat Informations- eller Investeringsmemorandum. Läs mer om memorandum här! Bolag som presenterar relevant information i ett memorandum har bättre förutsättningar i samband med kapitalanskaffning.

Aktiebok.net har allt sedan 2005 bistått bolag med upprättande av såväl prospekt som memorandum. Vi vet vad som krävs och hur man gör det smidigt, effektivt och korrekt.