Aktiebolagslagen

Aktiebolagslagen (ABL) är den svenska lag som reglerar hur ett aktiebolag fungerar. (Ingår som en avdelning inom Associationsrätten.) ABL ska dels skydda bolaget, aktieägarna och andra intressenter såsom kunder, leverantörer, långivare med flera (tvingande regler), dels ge ägarna möjlighet att bestämma vilka regler som ska gälla för bolagets förvaltning (tas upp i den bolagsordning som fastställs). Det är viktigt att styrelsen och dess ledande befattningshavare är medvetna om att straff kan utmätas för brott mot vissa av de tvingande reglerna. Det kan exempelvis gälla att inte föra aktiebok eller att inte ha aktuell aktiebok tillgänglig.

2005 ersatte Aktiebolagslagen (2005:551) den tidigare 1975 års lag. Viktiga kapitel som berör aktieboken är bland annat;

 • Kapitel 3 – bolagsordning
 • Kapitel 5 – aktiebok
 • Kapitel 6 – aktiebrev
 • Kapitel 7 – bolagsstämma
 • Kapitel 29 – skadestånd
 • Kapitel 30 – straff och vite

Aktiebolagslagen (2005:551) 

Aktiebolagsförordning (2005:559)

(Aktiebolagslag (1975:1385), den gamla aktiebolagslagen, uppdaterad tom 1 januari 2005.)

De viktigaste svenska lagarna och förordningarna för värdepapper, börs och clearing;

 • Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
 • Förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
 • Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.
 • Förordning (2007:572) om värdepappersmarknaden.
 • Förordning (2007:375) om handel med finansiella instrument.
 • Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.
 • Lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar.
 • Förordning (2006:1533) om kapitaltäckning och stora exponeringar.
 • Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.
 • Marknadsmissbruksförordning (2000:1101).
 • Förordning (2004:17) om finansiell rådgivning till konsumenter.
 • Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter.
 • Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.
 • Lag (1999:158) om investerarskydd.
 • Lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
 • Lag (1995:1571) om insättningsgaranti.
 • Lag (1993:931) om individuellt pensionssparande.
 • Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Författningarna ovan finns i fulltext i Svensk författningssamling (SFS).

Mer information om värdepapper, börs och clearing från Finansinspektionen (FI).

FI:s föreskrifter om värdepappersrörelse och verksamhet på marknadsplatser:

FFFS 2007:16 samt FFFS 2007:17

För Europa-bolag (SE-bolag) med säte i Sverige gäller följande;

Lag (2004:575) om europabolag

Förordning (2004:703) om europabolag