Etablering & expansion

När en affärside ska omsättas i praktiken och ett bolag bildas finns det olika sätt att gå tillväga; nybildning eller förvärv av antingen ett befintligt bolag eller ett lagerbolag. Det går lite snabbare för den som väljer att förvärva ett redan bildat bolag, men om bolaget haft tidigare verksamhet rekommenderar vi en due diligence för att undvika överraskningar. I detta ingår givetvis att syna aktieböcker!
För en verksamhet i tillväxt kan liknande utmaningar infinna sig vid förvärv, fussioner eller etablering av nya dotterbolag. Det blir särskilt tydligt vid omvända förvärv och då budplikt gör sig gällande. Situationer som påverkar aktieägare och verkligen kräver kunskap om aktiebokshantering.

Etablering & expansion aktiebolag

Aktiebok.net kan bistå med tjänster och produkter i samband med;

Nästa steg – kapitalanskaffning och handel

För många bolag är siktet inställt på en lisning eller börsnotering. Vägen dit går ofta genom ett antal emissioner för att anskaffa kapital och öka ägarspridningen. Våra handläggare har erfarenhet av hela processen i samband med såväl privata som publika emissioner, likaså processen att ansöka om listning respektive notering.

Tveka inte att kontakta oss! Vi vet hur man gör för att processen ska bli effektiv utan att ge avkall på kvalitet.