Styrning och policy

Alla svenska aktiebolag är skyldiga att upprätta vissa dokument för att förtydliga hur olika processer och arbetsuppgifter ska utföras. För ett listat/noterat bolag krävs desto mer, bland annat för styrning och policy.

Aktiebok.net kan bistå med upprättande av såväl förslag till Bolagsordning som ett flertal policy- och styrdokument - skräddarsydda för bolaget. Varmt välkommen att kontakta oss.

  • Bolagsordning
  • Arbetsordning för styrelse
  • Arbetsinstruktion till Vd
  • Utdelningspolicy
  • Brandskyddspolicy
  • Riktlinjer för ekonomistyrning
  • Riktlinjer för extern informationsgivning
  • Riktlinjer för mutbrott och bestickning
  • Riktlinjer för insider

Dessutom policy och styrdokument avseende exempelvis miljöfrågor, genusfrågor, alkoholfrågor, representation, sociala media, kris och katastrofhantering, sekretess, informationssäkerhet samt lösenord.

 

Mer information:

En policy är en riktlinje som används för att styra beslut/handlingar och uppnå önskade mål. Dessa riktlinjer skiljer sig mot lagtexter genom att en lagtext kan förbjuda och förhindra ett visst beteende/handling medan en policy endast vägleder mot de handlingar som troligast ger önskat resultat. Många bolag upprättar dokument för styrning och policy i syfte att underlätta olika processer i verksamheten, exempelvis för kommunikation med massmedia. 

Wikipedia om policy