Om bolagsstämmor

Bolagsstämmor är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Ordinarie årliga bolagsstämma, årsstämman, ska hållas i den ort där bolaget har sitt säte (om inte bolagsordningen medger annat) inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Ytterligare bolagsstämmor kan hållas under verksamhetsåret, exempelvis när beslut ska fattas om bemyndigande inför emission, ändring av aktiekapitalets storlek och liknande.

Kallelse och anmälan

Kallelsen till årsstämma och/eller extra bolagsstämma ska ske enligt vad som framgår i bolagsordningen. Särskilda regler gäller för publika bolag samt för listade/noterade aktiebolag. Pressmeddelanden, annonser, postala utskick, information på bolagets hemsida och många andra tillvägagångssätt kan vara aktuella och regleras i vissa fall av lagstiftning och regelverk. Publika bolag ska bland annat publicera sina kallelser i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT), ett officiellt kungörelseorgan på Internet där myndigheter och publika aktiebolag publicerar information som enligt lag ska komma till allmänhetens kännedom, exempelvis sådant som regleras av bolagsordningen.

Anmälan ska göras till Bolaget enligt vad som sägs i kallelse. Anmälan är obligatorisk. Ombud (exempelvis för en juridisk person) måste dessutom få en fullmakt för att kunna delta i stämman.

Aktiebok och rösträtt

Aktieägare som anmält sig och finns införda i aktieboken före stämman äger rösträtt enligt vad som framgår i Bolagsordningen. Om det finns olika aktieslag i ett bolag kan dessa ha olika röstvärde. Information från aktieboken är med andra ord avgörande för att aktieägare ska kunna delta i bolagsstämmor och utöva sina rättigheter.

Rösträtt vid bolagsstämmor har enbart de aktieägare som finns införda i aktieboken före stämman (ägarregistrerat aktieinnehav senast fem dagar innan stämman). För avstämningsbolag (anslutna till Euroclear) krävs av aktieägare som har sina aktier på en depå att de i god tid begär rösträttsregistrering av sina aktier för att kunna rösta eller ens få närvara på en stämma. Det dilemmat har inte aktieägare i bolags som använder aktiebok.net.

Beslut och händelser på årsstämman

Årsstämman utser Bolagets styrelse och revisorer samt bestämmer arvoden till dessa. Likaså bestämmer årsstämman formen för hur en valberedning ska utses. Vidare fastställer årsstämman bokslutet och beslutar om disposition av vinstmedel samt ansvarsfrihet för styrelse och vd.

Inför beslut om bokslut och ansvarsfrihet tar aktieägare ställning till hur styrelsen och VD har skött förvaltningen inom ramen för aktiebolagslagen, bolagsordningen och de direktiv som tidigare stämma beslutat. Revisors utlåtande (revisionsberättelse) är ett viktigt redskap i detta sammanhang och kan påvisa brister, exempelvis ifråga om hantering av aktieboken.

Underlag till Bolagsverket

Val av styrelse och revisorer, årsbokslut, bemyndigande inför emission osv som beslutats vid bolagsstämmor ska meddelas Bolagsverket för registrering. Processen blir ofta försenad på grund av fel med blanketter och bilagor. Tar det för lång tid tillkommer straffavgifter. Aktiebok.net kan bistå med administration för att säkerställa en snabb och enkel hantering, allt för att styrelse och ledande befattningshavare ska kunna fokusera på den affärsdrivande verksamheten.

SE-bolag

Enligt Artikel 53 i förordningen om Europabolag (nr 2157/2001) skall bolagsstämma och röstningsförfarande regleras av lagstiftningen i den medlemsstat där SE-bolaget har sitt säte. Detta betyder att SE-bolag med säte i Sverige måste föra aktiebok, antingen själva eller genom en central värdepappersförvaltare eftersom det är en förutsättning för att kunna genomföra bolagsstämman enligt ABL.

Länkar för dig som vill veta mer

OBS! I den nya Aktiebolagslagen från 2005 finns bestämmelser om bolagsstämma i kapitel 7.

Aktiebolagslag (2005:551) 

Aktiebolagsförordning (2005:559)

Bolagsverket om bolagsstämma

Post- och Inrikes Tidningar