Optioner – bra att veta

Optioner - aktiebok.net fixar registerhållningOptioner innebär att optionsinnehavaren har en rättighet (men inte skyldighet) att under en bestämd tidsperiod köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett på förhand bestämt pris/särskilda villkor.

Det är vanligt att bolag ger ut optioner inom ramen för olika incitamentsprogram, ofta kopplat till personalens anställning.

Optioner kan också erbjudas i samband med emissioner, exempelvis i en unit tillsammans med nyemitterade aktier. 

 

Optioner kräver administration, registerhållning och en aktiebok med ordning och reda. Aktiebok.net bistår gärna med den fortlöpande hanteringenkontakta oss!

Aktieoption

Ger optionsinnehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja aktier under villkor som anges i optionen.

Amerikansk option

En option som ger innehavaren rätt att köpa eller sälja (beroende på typ av option) när som helst fram till en på förhand bestämda tidpunkt. 

Asiatisk option

Option där priset bestäms utifrån medelpriset under en viss tidsperiod, vilket medför att prissättningen inte är så känslig för tillfälliga prisvariationer. Mindre risk för den som de som handlar med optionen.

Barriäroption

Sälj- eller köpoption som aktieveras eller avslutas när kursen för den underliggande tillgången passerar en viss nivå, en viss barriär. Förekommer i olika versioner, exempelvis ”knockout-” och ”knockin-optioner” samt ”turbowarranter”.

Black Scholes modell

Matematisk modell för att beräkna optionspremien. Modellen skapades för att beräkna värdet för europeiska aktieoptioner på aktier som inte ger utdelning. Men modellen har också visats sig mycket användbar på andra typer av optioner och den har också utvecklats i andra varianter för att kunna användas till andra former av optioner.

Europeisk option

En option som ger innehavaren rätten att köpa eller sälja (beroende på typ av option) vid en särskild tidpunkt i framtiden (vid löptidens slut).

Grundvärde (realvärde)

För köpoption: det underliggande instrumentets marknadspris minus lösenpriset. För säljoption: lösenpriset minus marknadspriset på det underliggande instrumentet. Realvärdet kan dock som lägst vara noll – aldrig negativt.

Köpoption (Call option)

Ett värdepapper som ger  innehavaren rätten att (under villkor som anges i avtalet) köpa den underliggande tillgången till ett förutbestämt pris senast på förfallodagen, och utfärdaren skyldighet att under samma villkor som anges i avtalet sälja den underliggande tillgången till ett förutbestämt pris. 

Löptid

Tiden mellan utgivning och återbetalning av ett räntebärande värdepapper kallas löptid, dvs den tidsperiod under vilken en option kan nyttjas.

Parioption

En option med samma lösenpris som den underliggande tillgångens värde. Kallas ibland ”At-the-money option”.

Plain Vanilla (ren vanilj option)

Den vanligaste, enkla formen av en köp- eller säljoption där optionsinnehavaren har en rättighet (men inte skyldighet) att under en bestämd tidsperiod köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett på förhand bestämt pris.

Ränteoption

Option med ett räntebärande papper som underliggande tillgång.

Slutmånad

Den månad optionen upphör att gälla.

Säljoption (Put option)

Värdepapper som ger innehavaren rätt (men inte skyldighet) att under en viss tid sälja den underliggande tillgången till ett på förhand bestämt pris. Om innehavaren väljer att utöva sin rätt att sälja så har utställaren (bolaget som gett ut säljoptionerna) skyldighet att köpa till det på förhand bestämda priset. 

Teckningsoption

Option som ger innehavaren rätt (men inte skyldighet) att teckna nya aktier.

 

 

Mer information,

Unga aktiesparare om exotiska optioner