Rekonstruktion – aktiebok

Om bolagets aktiebok har gått förlorad eller inte uppfyller Aktiebolagslagens (ABL) krav är det mycket viktigt att återskapa eller rekonstruera aktieboken.

Det är vanligare än man vill tro. Men absolut ingen ursäkt för att inte ta tag i problemet! Aktiebok.net erbjuder kvalificerade tjänster för rekonstruktion av förlorad aktiebok, vilket underlättar en många gånger komplicerad och tidskrävande process.

Kontakta oss för ett öppet samtal om förutsättningarna i det aktuella fallet, vilka dokument som krävs och hur aktiebok.net kan bistå bolaget att såväl rekonstruera aktieboken som säkerställa en fortsatt korrekt hantering.

Fullständig rekonstruktion

Det bästa för bolaget och dess styrelse är att genomföra en så kallad fullständig rekonstruktion där aktiebokens fullständiga historik återskapas från datum för bildade till dagens datum. Alla historiska förändringar ska alltså registreras nogsamt i sekventiell tidsordning. Vid en fullständig rekonstruktion har bolagets styrelse fullgjort sina skyldigheter enligt ABL.

Begränsad rekonstruktion

Om det inte är möjligt att ta fram all nödvändig historisk information, eller om bolaget har funnits i mer än 10 år, kan det bästa alternativet vara en begränsad rekonstruktion av aktieboken där historiken endast återskapas för 10 år tillbaka i tiden. ABL tillåter nämligen att aktiebokens fullständiga historik enbart går 10 år tillbaka i tiden om bolaget övergår från att föra aktiebok i pappersform till att föra den digitalt (aktiebok.net). I annat fall kvarstår styrelsens processrisk i upp till 10 år, trots rekonstruktionen.

Ofullständig rekonstruktion

För den händelse att en förlorad aktiebok verkligen är förlorad, att det inte är möjligt att återskapa aktiebokens historik, då genomförs en så kallad ofullständig rekonstruktion. Det är ett nödvändigt ont som till varje pris ska undvikas genom att nogsamt utreda och inhämta all tillgänglig historisk information om bolagets aktiebok. Vid en ofullständig rekonstruktion av en aktiebok krävs åtminstone att aktuella aktieägare är identifierade och att det inte föreligger någon tvist om deras respektive innehav i bolaget. Det kan i någon mån begränsa styrelsens processrisk under kommande 10 år.

 

Rekonstruktion av aktiebok genom aktiebok.net 

Observera; UCR Management AB påtar sig inget juridiskt ansvar för att bolaget eller dess företrädare vid en rekonstruktion eller återskapande av aktiebok undgår all risk för process. Det formella ansvaret för att aktieboken förs, bevaras och hålls tillgänglig ligger alltid hos bolagets styrelse och dess ledamöter. Vid behov rekommenderar vi kontakt med jurist och/eller revisor för förhandsutlåtande. Saknar bolaget egen jurist kan aktiebok.net bistå med lokala kontakter.

 

 

Mer information;

2005 ersatte Aktiebolagslagen (2005:551) den tidigare 1975 års lag. Viktiga kapitel som berör aktieboken är bland annat;

  • Kapitel 5 – aktiebok
  • Kapitel 6 – aktiebrev
  • Kapitel 29 – skadestånd
  • Kapitel 30 – straff och vite

Aktiebolagslag (2005:551) 

Aktiebolagsförordning (2005:559)

 

Rekonstruktion