Rapporter & memorandum

Aktiebok.net bistår bolag med finansiella rapporter och memorandumFinansiella rapporter

Produktion och presentation av finansiella rapporter är utmärkta tillfällen att kommunicera med aktieägare och marknaden. I samarbete med bolagets ekonomiavdelning/ekonomiansvariga arbetar aktiebok.net för att årsredovisning, delårsrapporter och andra finansiella rapporter inte bara förmedlar korrekt information, utan dessutom inspirerar till vidare läsning.

Välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan bistå mer finansiella rapporter. 

Memorandum

När bolaget ska presentera ett erbjudande om förvärv av aktier är det viktigt att investerare får del av relevant information för att kunna bedöma risker och möjligheter. Det är mot bakgrund av detta som det ställs krav på upprättande av prospekt. Men, det finns undantag från prospektskyldigheten (Lagen 1991:980 om handel med finansiella instrument).

Men även om ett erbjudande omfattas av undantag från prospektskyldigheten väljer de flesta bolag att upprätta en skriftlig informationshandling för att ge investerare information om bolaget och dess förutsättningar, ett så kallat Informations- eller Investeringsmemorandum. Det finns i dagsläget inga formella krav på hur dessa memorandum ska se ut. Men eftersom investerare förväntar sig att få viss information utgår memorandum oftast från samma grundstomme som ett prospekt. Ett väl genomarbetat memorandum som presenterar fakta på ett sätt som gör det begripligt och intressant ökar förutsättningarna till önskat resultat i samband med olika erbjudanden.

Aktiebok.net har allt sedan 2005 bistått bolag med upprättande av såväl prospekt som memorandum. Vi vet hur man gör processen så effektiv som möjligt. Det lönar sig för alla. Varmt välkommen att kontakta oss för offert!

Mer information; 

 Bolagsverket tipsar om hur man undviker misstag i samband med årsredovisning.

Lagar och förordningar om årsrapporter;

Observera; UCR Management AB erbjuder tjänster och produkter av administrativ karaktär i syfte att underlätta finansiell kommunikation. Allt ansvar för den information som finns i prospekt, memorandum eller i andra relevanta beskrivningar vilar på emittenten. Eftersom en investering kan innebära såväl möjligheter som risker är det inför ett investeringsbeslut viktigt att en potentiell investerare läser prospekt, memorandum och andra eventuella beskrivningar för att bilda sig en egen uppfattning om förutsättningarna. Det föreligger inget kundförhållande mellan å ena sidan investerare som tecknar sig för erbjudande presenterat i prospekt, memorandum eller i andra relevanta beskrivningar som UCR Management AB bistått emittenten att upprätta, och å andra sidan UCR Management AB.